Miljö- och kvalitetspolicy

Policy för Integrerat Ledningssystem

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. är verksamt inom serietillverkning av gjutgods med användning av grå- och segjärn.

 „Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. har som främsta mål att uppfylla Kundernas krav och förväntningar på leveranstider, kvalitet, fackmässigt utförande och samtidigt ta hänsyn till miljöpåverkan”.

Därför åtar vi oss att:

  • se till att vi till fullo förstår och uppfyller Kundernas förväntningar och även rättsliga krav mm.;
  • bygga hållbara, långsiktiga kundrelationer som bygger på partnerskap;
  • kontinuerligt höja kunskapsnivån hos vår kvalitetspersonal och förbättra miljöpåverkan;
  • vara aktivt lyhörda för Kundernas synpunkter, klagomål och reklamationer och mäta kundnöjdhet;
  • engagera alla våra anställda i att införa, bibehålla och förbättra det integrerade ledningssystemet och höja kvaliteten på gjutgods och de processer vi använder oss av;
  • begränsa Gjuteriets miljöpåverkan i form av klimatutsläpp;
  • minska mängden produktionsspill som hamnar på deponi;
  • beställa varor och tjänster endast från välbeprövade och kvalificerade leverantörer;
  • genomföra regelbundna inspektioner och externa kontroller och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder;
  • införa och kontinuerligt förbättra funktionaliteten av det integrerade ledningssystemet enligt kraven i normen PN-EN ISO 9001:2001 och PN-EN ISO 14001:2005.

Ägarna till Odlewnia Żeliwa Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. försäkrar att den antagna policyn för integrerat ledningssystem utgör grunden för företagets verksamhet.

Policyn för integrerat ledningssystem finns publicerad och verkställs av företagets samtliga organisationsenheter. Den finns tillgänglig för alla intresserade.

Zawodzie, 28.07.2008

Ägare: Bernard Simiński                      Ägare: Edyta Ordon