Politika kvality a ochrany životného prostredia

Politika integrovaného systému manažérstva

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. sériovo vyrába odliatky zo sivej a tvárnej liatiny.

 „Hlavnou úlohou spoločnosti Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. je dosiahnutie celkového úspechu pri plnení požiadaviek a očakávaní zákazníkov, pokiaľ ide o dochvíľnosť, kvalitu a profesionalitu pri spracovaní objednávok, s prihliadnutím na ich vplyv na životné prostredie”.

Za týmto účelom sa zaväzujeme:

  • plne pochopiť a splniť požiadavky a očakávania zákazníkov, ako aj zákonné a iné požiadavky;
  • vytvárať trvalé, dlhodobé a partnerské vzťahy so zákazníkmi;
  • neustále zvyšovať povedomie a kompetencie našich zamestnancov zodpovedných za kvalitu vyrábaných odliatkov, ako aj o vplyve Odlewni na životné prostredie;
  • aktívne zhromažďovať pripomienky, sťažnosti a reklamácie zákazníkov a merať úroveň ich spokojnosti s ponúkanými výrobkami a službami;
  • angažovať všetkých zamestnancov do zavádzania, udržania a zdokonaľovania Integrovaného systému manažérstva a zdokonaľovať kvalitu zhotovovaných odliatkov a príslušných procesov;
  • znížiť dopad spojený s činnosťou Odlewni na životné prostredie v oblasti emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  • obmedziť množstvo výrobného odpadu, ktorý sa vyváža na skládku;
  • využívať iba dodávky od spoľahlivých a kvalifikovaných dodávateľov výrobkov a služieb;
  • vykonávať pravidelné hodnotenia a audity a prijímať nápravné a preventívne opatrenia;
  • zaviesť a neustále zdokonaľovať efektivitu fungovania Integrovaného systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy PN-EN ISO 9001:2001 a PN-EN ISO 14001:2005.

Vlastníci spoločnosti Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. zaručujú, že prijatá politika Integrovaného systému manažérstva je hlavným a stálym prvkom činnosti spoločnosti.

Táto politika Integrovaného systému manažérstva bola zverejnená a je realizovaná všetkými útvarmi spoločnosti a je dostupná pre všetky zainteresované strany.

V Zawodzi, dňa 28.7.2008

Vlastník: Bernard Simiński                      Vlastník: Edyta Ordon