Laboratórium

Laboratórium je, v spolupráci s oddelením kontroly kvality, kľúčovým útvarom, ktorý overuje kvalitu vyrábaných súčiastok. Práve na tomto mieste sa porovnávajú technické požiadavky a očakávania zákazníka s vlastnosťami hotového produktu. Iba súdržnosť v týchto dvoch oblastiach umožňuje uznať výrobný proces za skončený a vydať objednávku zákazníkovi.

Za týmto účelom je potrebné vykonať potrebné merania, ktorých spoľahlivosť je zabezpečená prostredníctvom moderného prístrojového vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov.

V rámci vykonaných analýz sa uskutočňuje meranie:

 • formovacej zmesi z hľadiska jej:
  • priepustnosti
  • vlhkosti
  • odolnosti
 • liatiny z hľadiska jej:
  • odolnosti
  • tvrdosti
  • mikroštruktúry
  • predĺženia tvárnej liatiny

Všetky výrobné parametre sú priebežne kontrolované a archivované.

Medzi zariadeniami používanými v laboratóriu sú okrem iného:

 • zariadenia na testovanie parametrov formovacej zmesi:
  •  laboratórny ubíjací stroj typu LU
  •  prístroj na meranie odolnosti formovacej zmesi typu LRu – 1
  •  prístroj na testovanie priepustnosti typu LPiR – 1
  •  váhy s analyzátorom vlhkosti pre testovanie vlhkosti zmesi
 • zariadenia na testovanie pevnosti a tvrdosti liatiny
  •  stroj typu ZDM-30 pre statické skúšky pevnosti
  •  BRINELLOV tvrdomer typu B-2
 • metalografický mikroskop pre skúšky štruktúry kovu
 • emisný spektrometer na meranie chemického zloženia